ДГ "Слънчева Дъга"
Детска градина в село Медковец

История

ОДЗ „Слънчева дъга“ в с. Медковец, обл. Монтана е открито на 10.09.2012 год. В него съществуват три групи – яслена, детска и подготвителна /5-6 годишни деца/. Детското заведение е правоприемник на съществуващата от 17.05.1973 год. целодневна детска градина с един директор – Тодорка Гетова. Тя се е помещавала в началните училища в двата края на селото, построени в далечните 1921 и 1927 год. от медковчани с доброволен труд. От 08.03.1976 год. градините стават две самостоятелни: ЦДГ № 1 с директор Тодорка Гетова и ЦДГ № 2 с директор Параскева Пелчева. Детските заведения са в стари сгради, но отговарят на изискванията на всички нормативни актове. В началото в тях има само по една група, но на 01.03.1983 год. и в двете се открива по още една – подготвителна група.

Днес в ОДЗ „ Слънчева дъга“ има три групи – яслена, с деца от 1 до 3 години, детска група с деца от 3 до 4 години и подготвителна група с деца на 5 и 6 години. Детското заведение заема двете сгради на бившите детски градини, като в сградата на ЦДГ № 1 се намира яслената група, а в сградата на ЦДГ № 2 – детските групи. На част от помещенията е направен основен ремонт. Занималните и спалните са светли, красиво боядисани, с РVC-дограма, и са приятно място за целодневното пребиваване на децата от селото.

Психологията убедително доказа, че предучилищният период е един от най-интезивните периоди в психофизическото развитие на човека. В този период започва социализацията на детето, поставят се основите на човешката личност. Децата за първи път се включват в нови форми на социално общуване, където започва формирането на интелектуалните, емоционалните, волевите, нравствените, естетическите и трудовите качества на личността. Ето защо възпитателно-образователната работа в ОДЗ „Слънчева дъга“ е поставена на научна основа, като се работи по одобрените от МОМН програми. За да се повиши качеството и ефективността на възпитателно-образователния процес в детското заведение, съдържанието на възпитателната работа непрекъснато се усъвършенства, като усилията се насочват към всестранното развитие на детската личност и високата степен на социално-педагогическата готовност за успешно обучение в началното училище.

Възпитателната работа в ОДЗ „Слънчева дъга“ се провежда в съответствие със задачите, определени в програмата по физическо, умствено, нравствено, естетическо и трудово направление, с оглед на специфичните особености в психофизиологическото развитие на децата. Възпитателната работа се осъществява чрез различните видове активна дейност – игра, обучение и труд.

С грижите за здравето на децата и за тяхното всестранно развитие, с интересната и съдържателна дейност, с поддържането на бодро и жизнерадостно настроение, ОДЗ „Слънчева дъга“ е призвана да направи щастлив живота на всяко дете от с. Медковец.